Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de therapeut werkend bij MindWorkx en de cliënt.

Begripsbepalingen:

MindWorkx: MindWorkx is een psychologiepraktijk voor kinderen en (jong)volwassenen
Kamer van Koophandel: 60774924
AGB-code MindWorkx: 94-060788
AGB-code Miranda Tong Sang: 94-009731
Therapeut: de persoon die behandeling geeft uit naam van MindWorkx.
De cliënt: de persoon die is aangemeld of in behandeling is bij MindWorkx.

1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.

2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.

3. MindWorkx beoordeelt na het eerste of tweede gesprek of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de gemeente (bij cliënten onder de 18 jaar) of de zorgverzekeraar (bij cliënten vanaf 18 jaar). Of dit het geval is zal na het eerste of tweede gesprek gecommuniceerd worden aan de cliënt.

4. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij (vanaf 18 jaar) of de gemeente (tot 18 jaar) van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

5. Wanneer er sprake is van gecontracteerde zorg binnen de Generalistische Basis GGZ of specialistische jeugdhulp zal MindWorkx de nota(‘s) direct bij de verzekeringsmaatschappij (vanaf 18 jaar) of de gemeente (tot 18 jaar) indienen. Wanneer er sprake is van ongecontracteerde zorg binnen de Generalistische Basis GGZ zal MindWorkx de nota(‘s) aanleveren bij de cliënt, die deze ter vergoeding kan opsturen naar de zorgverzekeraar.

MindWorkx is verplicht om te controleren of de door u opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn. Ook bestaat de verplichting om uw BSN-nummer te registreren en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. MindWorkx vraagt u om bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee te nemen.

6. Wanneer er geen sprake is van vergoede zorg ontvangt de cliënt maandelijks een factuur van MindWorkx, die door de cliënt binnen 14 dagen dient te zijn voldaan.

7. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. MindWorkx stuurt u dan een betalingsherinnering en zal overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. MindWorkx behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

8. Uw therapeut van MindWorkx is aangesloten bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), de beroepsvereniging van psychologen (N.I.P.) of opgenomen in het door de overheid ingestelde B.I.G.-register. Dit betekent dat uw behandelaar een beroepscode hanteert waarin hij/zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen. Als u een klacht heeft over het beroepsmatig handelen van de therapeut en komt u in gesprek niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht via de beroepsvereniging (NIP) (www.psynip.nl) of het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) (afhankelijk van waar de betreffende therapeut bij is aangesloten). Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

9. Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Voor de huisarts is het belangrijk om te weten of de behandeling bij MindWorkx van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat wij hierover een (korte) brief schrijven aan de huisarts. Als u niet akkoord bent met het verstrekken van bovenstaande gegevens aan de huisarts of andere derden, kunt u dat bij uw therapeut aangeven. De persoonsgegevens zullen door MindWorkx alleen worden verstrekt aan zorgverzekeraar en gemeente, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst.

10. De diensten worden geleverd op de locatie waar MindWorkx gevestigd is, tenzij anders is overeen gekomen.

11. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels:  Consulten welke minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zullen niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal 40,00 euro per consult in rekening gebracht worden. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar of gemeente.

12. Indien de therapeut de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

13. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van MindWorkx, dan zijn de voorwaarden van MindWorkx van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.

14. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

15. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen MindWorkx en cliënt is Nederlands recht van toepassing.